Menu
Call us now
+123 456 7890
حمید رضا نصریان

سرپرست سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، سازمان بازرسی شهرداری تهران

طرح بازخوردسنجی متمرکز روسای ادارات نواحی 123 گانه

   ۱

   ثبت درخواست

   برای ثبت درخواست و درخواست تان، فقط چند کلیک با ما فاصله دارید

   ۲

   پیگیری درخواست

   برای آگاهی یافتن از سرنوشت درخواست تان، ما «اینجا» هستیم

   ۳

   سامانه گزارش ساز

   تجزیه و تحلیل آمار درخواست های شهروندان به منظور استخراج اطلاعات