Menu
Call us now
+123 456 7890
حمیدرضا نصریان

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، سازمان بازرسی شهرداری تهران


    ۱

    ثبت درخواست

    برای ثبت درخواست و درخواست تان، فقط چند کلیک با ما فاصله دارید

    ۲

    پیگیری درخواست

    برای آگاهی یافتن از سرنوشت درخواست تان، ما «اینجا» هستیم

    ۳

    سامانه گزارش ساز

    تجزیه و تحلیل آمار درخواست های شهروندان به منظور استخراج اطلاعات