Menu
Call us now
+123 456 7890
حمیدرضا نصریان

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، سازمان بازرسی شهرداری تهران


  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
۱

ثبت درخواست

برای ثبت درخواست و درخواست تان، فقط چند کلیک با ما فاصله دارید

۲

پیگیری درخواست

برای آگاهی یافتن از سرنوشت درخواست تان، ما «اینجا» هستیم

۳

سامانه گزارش ساز

تجزیه و تحلیل آمار درخواست های شهروندان به منظور استخراج اطلاعات