Menu

منشور علمی

منشور علمی

منشور علمی شهرداری تهران با استعانت از خداوند متعال و در پیروی از چشم انداز و سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبعیت از رهنمود های مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی کشور و همچنین تسهیل تحقق چشم انداز مصوب شهر تهران، شهرداری افتخار دارد خود را به سیاست ها و راهبردهای علمی ـ پژوهشی ذیل که به عنوان «منشور علمی شهرداری تهران» قلمداد می گردد متعهد نماید:
1- ايجاد ساز و كارهاي لازم جهت بهره مندي مستمر و نهادمند از «خرد جمعي» شهروندان به ويژه در عرصه ابتكارات و نوآوري‌ها؛
2- مبتني ساختن كليه فعاليتهاي خود به دستاوردهاي علمي و پژوهشی و كاربست فناوري هاي نوين با «رويکرد جهادی علمی در حوزه مديريت شهری» و نظارت دائمي در اين رابطه؛

3- بهـره بـردن از نـظـام مديريت دانش به عنوان يك نهاد (يا سازمان) دانايي محور در جهت تحقق هدف آرماني دستيابي به «رتبه اول علمي در منطقه»
4- ايجاد فرهنگ و انگيزه لازم براي كاربست مدل هاي علمي معتبر و پرهيز از اقدامات سليقه اي و سطحي نگري با هدف طراحي و كاربست مدل توسعه پايدار شهري؛
5- اولويت دادن به مطالعات و پژوهش هاي كاربردي و مسأله محور كه بهبود مستمر كيفيت زندگي شهر تهران را در پي داشته باشد؛
6- تقويت و گسترش كمي و كيفي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي در حوزه مديريت شهري و تامين امكانات و اعتبارات مورد نياز؛
7- برقراري ارتباط و تعامل گسترده با انديشمندان، مجامع علمي، دانشگاه ها و مؤسسات معتبر مطالعاتي داخلي و خارجي و حداكثر استفاده از قابليت ها و دستاوردهاي آنها با نشست ها، همايش ها،

جشنواره ها و... و تجليل و قدرداني از زحمات و خدمات آنان
8- آموزش دائمي و ارتقاء مستمر دست اندركاران فعاليت ها در حوزه مديريت شهري به منظور انجام موفق فعاليتهاي علمي و كاربست مناسب دستاوردهاي پژوهشي و ارائه خدمات برتر شهري
9- مستندسازي تجارب موفق حوزه مديريت شهري در كليه سطوح سازماني شهرداري تهران و تبادل و قابل دسترس نمودن آن براي همه دست اندركاران و علاقه مندان؛ ايجـاد و تـوسعه پـايگاه هاي اطلاعـاتي مـورد نياز (بانك هاي اطلاعاتي و مراكز داده پردازي و...)، به خصوص پايگاه هاي اطلاعاتي هوشمند به منظور تأمين اطلاعات و خدمات علمي مـورد نياز محققين و مـراكز مطالعاتي و پـژوهشي در جهت ارتقـاء علوم و فنـون مديريت شهري و تعامل با شهروندان و ارائه خدمات كارآمد به آنها.

پادکست