Menu

قوانین و آئین نامه ها

قوانین و مقررات

ردیف

واژه

معنی

1.

ماده صد قانون شهرداری

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. پروانه، به وسیله ماموران خود ـ اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ـ جلوگیری نماید.

2.

ماده 55 قانون شهرداری ها

ماده 55 این قانون وظایف شهرداریرا در 28 بند توضیح داده است. هر کدام از بندها گاه چند وظیفه را شامل می شود، از جمله می توان به به این موارد اشاره کرد:

3.

بند یک ماده 55

ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و جاری آب و توسعه معابر

4.

بند دوماده 55

تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تامین آب و روشنایی

5.

بند سه ماده 55

جلوگیری از سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها و پارک های عمومی برای کسب و سکنی

6.

بند چهار ماده 55

مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس

7.

بند پنجماده 55

جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی.

8.

بند شش ماده 55

ایجاد موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اختیارات مصوب.

9.

بندهفت ماده 55

حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منتقول شهرداری ها و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .

10.

بند هشت ماده 55

برآورد و تنظیم بودجه و اصلاح و تفریغ بودجه شهرداری .

11.

بند نه ماده 55

انجام معاملات شهرداری، اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره

12.

بند ده ماده 55

اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورا.

13.

بند یازده ماده 55

نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها

14.

بند دوازده ماده 55

تهیه آمار مربوط به امور شهرو موالید و متوفیات.

15.

بند سیزده ماده 55

ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه و وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

16.

بند چهارده ماده 55

اتخاذ مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و نظایر اینها. پوشاندن و پر کردن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن ها و ایوان مشرف به معابر عمومی و مجاور آنها.

17.

بند پانزده ماده 55

جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور و دیگر مراکز لازم.

18.

بند شانزده ماده 55

تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به شورای شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران

19.

بند هفده ماده 55

پیشنهاد اصلاح نقشه شهردر صورت لزومو تعیین قیمت عادلهاراضی و ابنیۀ متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد، بر طبق قانون توسعۀ معابر....

20.

بند هجده ماده 55

تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و جز آن.

21.

بند نوزده ماده 55

تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اراده فروش گوشت و نان و اجرای آن پس از تصویب شورای شهر .

22.

بند بیست ماده 55

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین می شود. یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.

23.

بند بیست ویک ماده 55

احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل، از قبیل رختشویخانهو مستراح عمومی و کشتارگاه و میدان و ورزشگاه ونظایر اینها.

24.

بند بیست و دو ماده 55

تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابینه و آثارباستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و جز آن.

25.

بند بیست و سه ماده 55

اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگهداری از اطفال بی بضاعت و سرراهی.

26.

بند بیست و چهار ماده 55

صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می شود.

27.

بند بیست و پنج ماده 55

ساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و مانند اینها.

28.

بند بیست و شش ماده 55

پیشنهاد برقراری یا الغای عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان عوارض.

29.

بند بیست و هفت ماده 55

وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز، و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشد.

30.

بند بیست و هشت ماده 55

صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشهوران (شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه اقدام کند.)