Menu

مزایده / مناقصه


توضیحات:

مخاطب گرامی! برای شرکت در مناقصات و مزایدات لازم است مطابق اطلاعات مندرج در فرم های پیوست اقدام نمائید
با توجه به ملاحظات قانونی، دسترسی به مستندات مزایدات/مناقصات بعد از انقضای مهلت، میسر نمی باشد، از همین رو لازم است در زمانی قانونی، نسبت به دریافت و ذخیره سازی فرم ها اقدام نمائید.

ردیف عنوان تاریخ اسناد پیوست
 1 برگزاری دوره آموزش علمی تخصصی نیروهای اجرایی سامانه 137 1393/04/11
دریافت
 2 طراحی مدل سامانه مدیریت شهری 137 با استفاد از رویکرد تطبیقی 1393/05/15
دریافت
 3 مستندسازی فرآیندهای اجرایی سامانه مدیریت شهری 137
1393/05/25
دریافت
 4 طراحی و تدوین معیارها ، شاخص ها و مدل ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی مرکز سامانه مدیریت شهری 137
1393/06/08
دریافت
 5

طراحی و استقرار سیستم بازخورد سنجی مکانیزه به شهروندان

1393/06/22
دریافت
 6 طراحی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مدیریت در مرکز سامانه مدیریت شهری 137
1393/07/26
دریافت
 7

طراحی و استقرار سیستم ارسال پیامک به شهروندان

1393/09/15
دریافت
 8 ویرایش موضوعات پیام براساس تحلیل محتوای درخواست های شهروندان و اسناد بالادست سازمانی
1394/01/29
دریافت
 9

طراحی مدل عملیاتی استقرار نظام مدیریت دانش در مرکز سامانه مدیریت شهری 137

1394/02/19
دریافت
 10

طراحی و تهیه لباس کار پرسنل اجرایی سامانه 137 مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران

1394/03/23
دریافت