Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 3

نیم رخ منطقه 3

نیم رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﻮم
بر پایۀ تقسيمات کنونی شهرداری تهران، این کلان شهربه 374محله تقسيم شده است. دراین تقسيم بندی منطقۀ سوم شهر تهران به 12 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮔﺴﺘﺮة ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ ﺷــﻤﯿﺮان ﺑﺎ 30 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮى آن روﺳﺘﺎﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺷﻤﯿﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻧﮏ، داودﯾﻪ، ﭼﺎﻟﻬﺮز، زرﮔﻨﺪه، ﺣﺴﻦ آﺑﺎد، ﻗﻠﻬﮏ، ﻋﺒﺎس آﺑﺎد، دروس و اﺣﺘﺸﺎﻣﯿﻪ ﺑﻮده اﺳــﺖ. ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎى 12 ﮔﺎﻧﮥ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ، ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﻰ، ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺷــﻬﺮى اﻣﺮوزى و دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻫﺎى ﻣﺤﻠﻰ و ﻓﺮا ﻣﺤﻠﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻣﺤﺪوده اى ﻣﺸﺨﺺ از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎى ﺷﻬﺮى و ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: از ﺷﻤﺎل ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎى ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان، ﻣﺪرس و ﺻﺪر؛ از ﻏﺮب ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﺗﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ؛ از ﺟﻨﻮب ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ ﺗﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺪرس و در اﻣﺘﺪادآن از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺪرس و ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎ ﭘﻞ ﺳﯿﺪ ﺧﻨﺪان؛ از ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران از ﻣﺤﺪودة ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﺪر ﺗﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﻰ و در اداﻣﻪ ﺗﺎ ﭘﻞ ﺳﯿﺪ ﺧﻨﺪان. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﻠﻨﺪاى ﺑﯿﻦ 1600 ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﺪودة ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ 1340 ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﺪودة ﺳﯿﺪ ﺧﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ 22 ﮔﺎﻧﮥ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﯿﻦ ﺳﺒﺰ ﺗﻬﺮان  شﻬﺮت دا دارد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺿﻰ ﺑﺎز، ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻫﺎى وﺳﯿﻊ و ﺑﺎﻏﺎت ﻗﺪﯾﻤﻰ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. وﻧﮏ و دِه وﻧﮏ، ﻣﺤﺪودة ورزﺷﮕﺎه اﻧﻘﻼب، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ، ﭘﺎرك ﻣﻠﺖ، اراﺿﻰ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد، ﺑﺎغ ﻫﺎى ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ، روﺳﯿﻪ، آﻟﻤﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﻫﻤﮕﻰ در ﻣﺤﺪودة ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮﻫﺎى ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، ﮔﺬر رودﺧﺎﻧﮥ درﮐﻪ از ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﺬر رودﺧﺎﻧﮥ درﺑﻨﺪ از ﻣﯿﺎﻧﮥ آن و ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودة ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻰ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﭘﺎرك ﻫﺎى ﺟﻨﮕﻠﻰ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ و ﺟﻬﺎن ﮐﻮدك در ﮐﻨﺎرة ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺪرس و ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ و رﺳﺎﻟﺖ، و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺳﺒﺰ در ﺑﺪﻧﮥ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ دوام ﺑﻤﺎﻧﺪ. در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻼت ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﻪ، وﻧﮏ، زرﮔﻨﺪه، ﻗﻠﻬﮏ، ﭼﺎﻟﻬﺮز و داودﯾﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ دارﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﺎوش ﻫﺎى ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻰ آﺛﺎرى ﺗﺎ ﻫﺰارة ﯾﮑﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ﺷﻤﺎل ﻗﻠﻬﮏ و زرﮔﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و روﺳﺘﺎﻫﺎى آن در دورة ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺎرت ﻫﺎى دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻران و رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﺧﺎﻧﮥ ﺳﻔﯿﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﻤﺎر ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺤﻠﮥ اﻣﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺰرگ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻗﻠﻬﮏ و زرﮔﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ (ع) درزرﮔﻨﺪه، ﺑﻘﻌﮥ ﻗﺎﺿﻰ ﺻﺎﺑﺮ و ﺑﺎغ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ در داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا  در وﻧﮏ، ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ. در ﻣﺤﻠﮥ وﻧﮏ، اراﻣﻨﻪ از ﻧﯿﻤﮥ دورة ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و ﺣﺪود 70 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ آﻧﺎن در وﻧﮏِ اراﻣﻨﻪ آرارات  داﯾﺮ اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﻮﻣﻰ ﮐﻪ از دورة ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪ آﺑﺎدى ﻫﺎى آن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ، دﯾﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎى ﻣﻬﻢ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺗﻬﺮان دﺳﺘﺮﺳﻰ دارد و ﭘﺮوژة ﺑﺰرگ اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﻧﯿﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ.
  ﻧﯿﻢ رُ خ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
مﻨﻄﻘﮥ 3 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در ﺳــﺎل 1387 از 12 ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 6 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و 30000000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 30 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 3 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 655357 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 189625 ﺧﺎﻧﻮار داﺷــﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳــﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 3 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 7.8 درﺻــﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 7.6 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. )ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان: 11.5( ﺣﺪود 31.2درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29.7 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ تﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 0.92 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷــﻬﺮ(1.04)ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.ﺣﺪود 52.2 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ (57.2 درﺻﺪ)ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 19.5درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ(32.5) اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.45اﺳــﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿــﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ 3.47 اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ( ﻣﻌﺎدل 3.07ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷــﻬﺮ 2.96 اﺳــﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1.4 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳــﻮادى در ﺷــﻬﺮ 6  اﺳﺖ.  ﺣﺪود 16.3 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳﺎﻟﻪ1375  1385 وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 16.3 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ 13.5 درﺻﺪ  ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺪود 6 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷــﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 6.5 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷﻬﺮ 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود  39.1درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺣﺪود41.5 درﺻﺪ اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.