Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 4

نیم رخ منطقه 4

ﻧﯿﻢ رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭼﻬـﺎرم
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷــﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎنﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻬﺮ، داراى 20 ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭼﻬﺎر از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﺎﺑﺎﯾﻰ و ﻣﻨﻄﻘﮥ ﯾﮏ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺟﺎدة ﺗﻠﻮ ـ ﻟﺸﮑﺮك و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران و ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﻪ و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳــﺎﻟﺖ و ﺑﺰرﮔﺮاه دﻣﺎوﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺸــﺖ و ﺳﯿﺰده ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ 1600 ﺗﺎ 1300 ﻣﺘﺮ از ﺳــﻄﺢ درﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪى دارد. زﻣﯿﻦ آن از دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻰ دﺷــﺖ ﻫﺎى ﭘﺎى ﮐﻮﻫﻰ و ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮرﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﮐﻮه ﻫﺎى دارآﺑﺎد و ﮔﺮدﻧﮥ ﻗﻮﭼﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺎﻧﻮن آﺑﮕﯿﺮ ﺷــﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷــﻤﺎﻟﻰ و ﺷﺮﻗﻰ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺴــﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮔﺴــﻠﻪ ﻫﺎى ﺷﯿﺎن، ﮐﻮﺛﺮ، ﻧﺎرﻣﮏ و ﻟﻮﯾﺰان.
ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎى اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﭼﻨﺪى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام داراى اﺳﻨﺎد ﻓﺮاواﻧﻰ از ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﺮﯾﻨﮥ ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻬﺮان در ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺧﻮد ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮ از ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ رى، دﺳﺖ ﮐﻢ از دورة ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن، ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن دارد. اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ در داﻣﻨﮥ ﺷﯿﺐ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﮐﻮه ﻫﺎى دو ﺳــﻮى ﮔﺮدﻧﮥ ﻗﻮﭼﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر رودﻫﺎى ﭼﻨﺪى ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دارآﺑﺎد و ﻣﺴــﯿﻞ ﺟﺎﺟﺮود، ﺟﺎرى ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﮐِﮏ، ﻣﺨﻠﺺ آﺑﺎد، اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﺑﺎد، ﻣﺒﺎرك آﺑﺎد، ﻟﻮﯾﺰان، ﺷــﯿﺎن، ﮐﺎﻇﻢ آﺑﺎد، ﺿﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻬﺮان، دِه ﻧﺎرﻣﮏ، ﻗﺎﺳــﻢ آﺑﺎد، ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ و ﺟﻮادﯾﻪ، دﯾﮕﺮ روﺳــﺘﺎﻫﺎى دﯾﺮوز اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از آب ﻓﺮاوان ﻗﻨﺎت ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴــﯿﺮﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. روﺳﺘﺎﻫﺎى اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دورة ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﻰ داﺷﺘﻨﺪ و رﺟﺎل و ﻣﺘﻨﻔﺬان آن دوره در ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ روﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻋﻤﺎرت ﻫﺎ و ﺑﺎغ ﻫﺎﯾﻰ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن اﺳــﺖ، ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿــﺪ ﻣﯿﺮزا ﻋﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ، ﻣﯿــﺮزا ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ، ﺧﺎﻧﺪان اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮥ ﺗﻬﺮان و از آن ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد اﻣﺎﻣﻰ، ﺣﺎﺟﻰ اﻣﯿﻦ اﻟﻀﺮب و... در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده اﻣﺎﻣﺰاده ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻞ زﯾﺎرت اﻫﺎﻟﻰ ﺗﻬﺮان و رى ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭼﻬﺎر از دو ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ، زﻣﯿﻦ ﻫﺎى ﺑﺎز و زﻣﯿﻦ اﻣﺎﮐﻦ دوﻟﺘﻰ و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﮔﺬر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، آن را از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳــﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﺻﺪر ـ ﻧﯿﺎﯾﺶ در ﻣﺮز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﮏ و ﺳــﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮﻗﺮاري ﺑﻬﺘﺮ ارﺗﺒﺎط درون ﺷــﻬﺮى ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﯿﻢ رخ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﻄﻘﮥ 4 از 9 ﻧﺎﺣﯿﻪ و 20 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺪود 75 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 4 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 846904 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 240678 ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳــﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 4 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 10.19 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾــﻦ ﻣﻨﻄﻘــﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 11.26 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺣﺪود 11.5 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 30 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29.7 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.06 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻬﺮ1.04 ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 58.7 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 32.29 درﺻﺪ  و از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان 32.5 ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.51  ﻧﻔﺮ اﺳــﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ  3.47ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴــﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷــﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 2.92  ﻧﻔﺮ اﺳــﺖ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷــﻬﺮ 2.96 ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳــﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 5.17  درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳــﻮادى در ﺷﻬﺮ 6 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺣﺪود 13.66  درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳﺎﻟﻪ1385 -1375  وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 14 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ 13.5درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 9.56 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 7.19  درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  7.5 درﺻﺪ  اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود  41.99درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ  ﺣﺪود 41.5 درﺻﺪ اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.