Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 5

نیم رخ منطقه 5

ﻧﯿﻢ رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭘﻨﺠـﻢ

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷــﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷــﻬﺮ، داراى 29 ﻣﺤﻠﻪ اﺳــﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭘﻨﺞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸــﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد: از ﻏﺮب ﺑﻪ درة رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ 21 و 22، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه اﺷــﺮﻓﻰ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ـ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎح و ﻣﻨﻄﻘﮥ دو، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه اﻟﺒﺮز و ﺳﻮﻟﻘﺎن و اﻣﺎﻣــﺰاده داود و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺑﺰرﮔــﺮاه ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج، ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد و ﻣﻨﻄﻘﮥ 9. ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭘﻨﺞ در ﺑﻠﻨﺪاى 1800 ﺗﺎ 1200 ﻣﺘﺮ از ﺳــﻄﺢ درﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ. رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﻦ و ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺳــﺒﺰ و ﺑﺎﻏﺎت اﻃﺮاف آن و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودة ﻓﻀﺎى ﺳــﺒﺰ ﮐﻮﻫﺴــﺎر در ﻣﺤﻼت ﮐﻦ، ﺑﻬﺎران و ﺷــﻬﺮان ﺷﻤﺎﻟﻰ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾــﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﻰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫــﺎى ﮐﻦ و ﭘﻮﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﻦ ﻣﻰ رﯾﺰﻧﺪ. ﮔﺴﻞ ﮐﻦ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺤﻼت ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود.

ﻣﻨﻄﻘــﮥ ﭘﻨﺞ در ﮔﺴــﺘﺮة ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺑﯿﻦ دو درة ﭘﻮﻧــﮏ ـ ﻓﺮﺣﺰاد و درة ﮐﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ. ﭘﻮﻧﮏ، ﮐﻦ و روﺳــﺘﺎﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو، ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺑﺎغ ﻓﯿﺾ داراى ﻫﻮﯾــﺖ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دورة اﺳﻼﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده در اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ آرﻣﯿﺪه اﻧﺪ ﮐــﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از ﻫﻮﯾــﺖ ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﺗﺎرﯾﺨﻰ آﺑﺎدى ﻫﺎى دﯾﺮوز و روﺳــﺘﺎ ـ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎى اﻣﺮوزى، ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﻘﺎع واﺑﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ. درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻨﺴــﺎل در ﭘﻮﻧﮏ، ﺑﺎغ ﻓﯿﺾ و ﮐﻦ و ﻧﯿــﺰ ﺑﺮﺧﻰ از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﻰ در ﮐﻦ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ﻧﯿﻢ رخ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺤﻠﻪ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از 7 ﻧﺎﺣﯿﻪ و 29 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺪود 53 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳــﺎل 1385 ﺗﻌﺪاد 681179 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 203139 ﺧﺎﻧﻮار داﺷــﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 5 ﺑﺪﯾﻦ ﺷــﺮح اﺳــﺖ: ﺣﺪود 8.2 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 12.8 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ﺣﺪود 11.5 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 27.7 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳــﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ  10 ﺗﺎ 25  ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ   29.7درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.02 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻬﺮ1.04 ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 59.1 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 32.2 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ در ﺳــﻄﺢ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.35 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ  3.47ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴــﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷــﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 2.81 ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷــﻬﺮ 2.96 اﺳــﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.4  درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ 6 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺣﺪود 14.3 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳــﺎﻟﻪ 1385 -1375 وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 14 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﺳــﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ 13.5 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 7.3 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 8.66 درﺻﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود  43.97درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺣﺪود 41.5 درﺻﺪ اﺳﺖ.


  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.