Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 6

نیم رخ منطقه 6

ﻧﯿﻢ رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﺸﻢ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷــﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ و از آن ﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﺸﻢ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ 18 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﯿﻦ 1450 ﺗﺎ 1200 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪى دارد و ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺪرس و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ. در ﭘﻰ اﺣﺪاث دﯾﻮار ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 1284 ﻗﻤﺮى 1867 م در دورة ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر، ﺣﺼﺎر ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮ در ﻣﺤﺪودة ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ و دروازة ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد در ﻣﺤﻞ ﭘﻞ ﮐﺎﻟﺞ ﻗﺮار داﺷﺖ؛ از ﻣﺴﯿﺮ آن دروازه آﺑﺎدى ﻫﺎى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﺶ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ رﺟﺎل ﻋﺎﻟﻰ رﺗﺒﮥ دورة ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻌﻨﻰ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ درﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻨﺪق ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻬﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آﺑﺎدى ﻫﺎ و ﺑﺎغ ﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ، ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﺎن، ﻧﺼﺮت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﯿﺮوزﻣﯿﺮزا ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ، ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺎس اﯾﺮواﻧﻰ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺳﻰ و اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﻰ ﺧﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از رﺟﺎل ﻣﺸﻬﻮر دورة ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻮده اﻧﺪ، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. زﻣﯿﻦ ﻫﺎ و آﺑﺎدى ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﺶ از دﻫﮥ 1310 ﺷﻤﺴﻰ و در ﭘﻰ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺮج ﻫﺎ، ﺑﺎرو و دروازه ﻫﺎى ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد و از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اراﺿﻰ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد در ﺷﺮق ﻣﺤﻠﻪ، ﭘﺎرك ﻻﻟﻪ و ﭘﺎرك ﺳﺎﻋﻰ در ﻣﺮﮐﺰ آن، ﮐﻮى داﻧﺸﮕﺎه و اراﺿﻰ ﭘﺎدﮔﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ در ﻏﺮب آن از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اراﺿﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ و دوﻟﺘﻰ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺳﺒﺰ ﺑﺮاى ﺗﺼﻔﯿﮥ ﻫﻮاى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎﻟﻰ ـ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﻰ ﻋﺼﺮ (ﻋﺞ) از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ وﻟﻰ ﻋﺼﺮ (ﻋﺞ)، اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ، ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﺟﻬﺎد، ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺮاه ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻤﻨﺎم، ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺪرس، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺣﮑﯿﻢ ـ رﺳﺎﻟﺖ و ﺗﻮﻧﻞ رﺳﺎﻟﺖ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﻬﺎرﺳﻮى آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﮐﻮى داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ (ره)، داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ (ﭘﻠﻰ ﺗﮑﻨﯿﮏ)، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﮥ ﺑﺰرگ و ﻧﺎﻣﺪار در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﯿﻢ رُ خ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
منطقه 6 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در ﺳــﺎل 1387 از 18 ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 6 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و 20000000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 20 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴــﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳــﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 6 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 239965 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 71228ﺧﺎﻧﻮار داﺷــﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 6 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 2.8 درﺻــﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 11.3 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان: 11.5 ﺣﺪود 30درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳــﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29.7 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.01 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷــﻬﺮ1.04 ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.ﺣﺪود 49.8 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 38.4درﺻﺪ و ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑﺎ 3.36اﺳــﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿــﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ 3.47اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 2.91 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷــﻬﺮ 2.96 اﺳــﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2.5 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ 6 اﺳﺖ. ﺣﺪود 19.3درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳــﺎﻟﻪ 1385 -1375 وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 19.3 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ 13.5درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺪود 2.62 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 6.5 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷﻬﺮ 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود  39.6درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺣﺪود 41.5 درﺻﺪ اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.