Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 8

نیم رخ منطقه 8

نیم رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺸﺘﻢ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ و از آن ﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ 13 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ 1320 ﺗﺎ 1220 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪى دارد. زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺸﺖ ﻣﺜﻠﺜﻰ ﺷﮑﻞ در ﻣﯿﺎﻧﮥ دو ﻣﻌﺒﺮ اﺻﻠﻰ ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ و ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: از ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎى ﺳﺒﻼن ﺷﻤﺎﻟﻰ و اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﺷﻮد. از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ ﻣﺴﯿﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰ ﮔﺬرد: رودﺧﺎﻧﮥ دارآﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﯿﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﺑﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد؛ رودﺧﺎﻧﮥ درﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﭼﻨﺪى ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﯿﻞ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻰ رﺳﺪ. اﯾﻦ دو ﻣﺴﯿﻞ در ﻣﺤﺪودة ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻼت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﻰ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﯿﻞ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮى ﭘﯿﺶ ﻣﻰ روﻧﺪ. ﻣﺴﯿﻞ ﺟﺎﺟﺮود ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ ﺗﻬﺮان و ﮔﺮدﻧﮥ ﻟﺸﮑﺮك و ﻗﻮﭼﮏ ﺟﺎرى ﻣﻰ ﺷﻮد، از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻫﺮﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﯿﺰده ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﮥ ﺳﺮﺧﻪ ﺣﺼﺎر ﻣﻰ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد ﺗﻬﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻣﺎوﻧﺪ، ﻟﻮاﺳﺎﻧﺎت و ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﺎن و دﯾﮕﺮ اﻗﻮاﻣﻰ ﮐﻪ ﺣﺘﻰ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻏﺮﺑﻰ ﺗﻬﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ اراك، ﻫﻤﺪان و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮاى ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اراﻣﻨﻪ در ﻣﺤﻼت ﻣﺠﯿﺪﯾﻪ، وﺣﯿﺪﯾﻪ، ﮐﺮﻣﺎن و ﻧﺎرﻣﮏ. ﺷﻬﺮﺳﺎزى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﻫﮥ 1330 ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻰ ﻣﻨﻈﻢ و در ﺷﺒﮑﻪ اى از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﺤﻼت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه در ﻧﺎرﻣﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎرﻣﮏ ﺟﻨﻮﺑﻰ، زرﮐﺶ، ﻣﺪاﺋﻦ، ﻫﻔﺖ ﺣﻮض و دردﺷﺖ از وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﻬﺮﺳﺎزى در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﻼت در دﻫﻪ ﻫﺎى1340  و 1350 ذﯾﻞ ﻣﺤﻠﮥ ﻧﺎرﻣﮏ در ﺷﻤﺎر ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﯿﻢ رخ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﻄﻘﮥ 8 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در ﺳــﺎل 1387 از 13 ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 3 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳﺖ و 4120000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 4.12 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 8 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 378544 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 116548 ﺧﺎﻧﻮار داﺷــﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳــﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 8 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 4.5 درﺻــﺪ از ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 30.5 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان: 11.5 ﺣﺪود 26.1درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ  29.7درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴــﺒﺖ ﺟﻨﺴــﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷــﻬﺮ1.04 ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.ﺣﺪود 58.7 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 30.7 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ در ﺳــﻄﺢ ﺷﻬﺮ 32.5  اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑﺎ 3.24اﺳــﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿــﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ 3.47 اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 2.94ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷﻬﺮ 2.96 اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5.8  درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ 6درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺣﺪود 10.1درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳــﺎﻟﻪ 1375- 1385 وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 10.1 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ  13.5درﺻﺪﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 4.54 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 7.2 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷﻬﺮ 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 41.2 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺣﺪود 41.5 درﺻﺪ اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.