Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 9

نیم رخ منطقه 9

ﻧﯿﻢ رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻧُﻬﻢ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻧُﻪ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﺑﻪ 8 ﻣﺤﻠﻪ  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮودﮔﺎه در ذﯾﻞ ﻣﺤﻠﮥ ﻣﻬﺮآﺑﺎد  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ 9 از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻰ در ﻣﺤﺪودة اراﺿﻰ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻃﺮﺷﺖ و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ آﺑﺎدى ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺟﻰ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. زﻣﯿﻦ ﻫﺎى اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﺮق رودﺧﺎﻧﮥ ﮐَﻦ و در اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧﮥ ﭘﻮﻧﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ از دﻫﮥ 1330 و در ﭘﻰ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﺳﺎزى در اﯾﻦ ﺣﺪود ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اراﺿﻰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺴﺪود ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ 1190 ﺗﺎ 1150 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪى دارد. ﻣﺤﺪودة وﺳﯿﻌﻰ در ﻏﺮب اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻰ ﺟﻤﻌﯿﺖ روز، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﻰ دارد. در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن اﻟﻤﻬﺪى ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻬﻨﮥ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎدﮔﺎن ﺟﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در آن ﺷﻬﺮدارى ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺳﺒﺰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را داﯾﺮ ﮐﻨﺪ. ﻣﻨﻄﻘﮥ 9 از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادى، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﺤﺪودة دردﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪان و رودﺧﺎﻧﮥ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن زرﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘﺢ و از ﻏﺮب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﮥ ﮐَﻦ ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد، ﺑﺮج و ﻣﯿﺪان آزادى، ﭘﺎدﮔﺎن ﺟﻰ و اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﷲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ. ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻼت ﻗﺪﯾﻤﻰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻰ ﺗﻮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺎﻧﮏ و ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺎر در ﻣﻨﻄﻘﮥ 10 و ﻧﯿﺰ ﺟﻰ و اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار داد. در ﻃﻰ ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﺟﺪﯾﺪ، ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮى ﻣﺤﻼت ﻣﻨﻄﻘﮥ 9 در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻣﺮدم از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻗﺰوﯾﻦ، ﺳﺎوه، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، ﻫﻤﺪان، ﯾﺰد و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮده و از ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﭘﺮوازﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ، در ﮐﻨﺎرة ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘﺢ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدى از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت از دﻫﮥ 1330 ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﻰ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺪان آزادى در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎى ﭘُﺮ ﺗﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادى، ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ اﷲ ﺳﻌﯿﺪى، ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘﺢ و ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮى ﺑﺮاى ﮔﺬر ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎى ﻣﻬﻢ در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.


نیم رُ خ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻧُﻪ
ﻣﻨﻄﻘﮥ 9 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1387 از 9 ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 2 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و 19600000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 19.6 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 9 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 159074 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 46193 ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 9 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 1.19 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 8.11 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان: 11.5 ﺣﺪود 29درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ  29.7درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.08 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻬﺮ1.04 ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﺣﺪود 57.5 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 30.8 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  3.44اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ 3.47اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 3.01ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷﻬﺮ 2.96 اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  8.21  درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ 6  اﺳﺖ. ﺣﺪود 13.67درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳﺎﻟﻪ1385-1375  وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 13.67 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ13.5 درﺻﺪ  ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 2 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 9.88 درﺻﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷﻬﺮ 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 41.86درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺣﺪود 41.5 درﺻد اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.