Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 10

نیم رخ منطقه 10

ﻧﯿﻢ رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ دَ ﻫﻢ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ دَه در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى 10 ﻣﺤﻠﻪ را در ﺑﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﻣﻨﻄﻘﮥ 10 در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ در ﻏﺮب اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﮥ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد ﮐﻪ ﺷــﺎﺧﻪ اى از آب رودﺧﺎﻧﮥ ﮐَﻦ ﺑﻮده و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷــﻬﯿﺪان ﻣﺤﺪودة در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم، در ﺷﺮق آن ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮاب و ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ، در ﺷﻤﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادى و در ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدى ﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﯾﺎﻧﮏ، ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺎر و ﺟﻰ و ﻧﯿﺰ اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻌﺼﻮم (ع) ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻧﺸــﺎن ﺗﺎرﯾﺨﻰ آﻧﻬﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و دﻫﺴﺘﺎن ﻏﺎر ﻏﺮﺑﻰ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻗﺪﯾﻤﻰ رى در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪى ﻣﻨﻄﻘﮥ 10 از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ، 1150 اﺳﺖ. ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 10 ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻰ آن در اﻣﺘﺪاد ﺧﯿﺎﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ ﺟﺎدة ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺗﻬﺮان ﺑﺎغ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻃﺮﺷﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺴﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪودة ﻣﺤﻼت ﺑﺮﯾﺎﻧﮏ، ﻫﻔﺖ ﭼﻨﺎر و اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻌﺼﻮم در ﻣﻨﻄﻘﮥ 17 اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺤﻼت ﮐﺎرون و ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﺟﺪﯾﺪ از دﻫﮥ 1320 ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز وﺳﯿﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻼت آن ﮔﺮوه ﻫﺎى ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻗﺰوﯾﻦ، ﺳﺎوه، زﻧﺠﺎن و ﻫﻤﺪان ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و در ﮐﻨﺎرة ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻬﺮى ﺗﻬﺮان در دﻫﻪ ﻫﺎى 1330 ﺗﺎ 1350 را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﮥ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻰ ـ ﻏﺮﺑﻰ و  ﺷﻤﺎﻟﻰ ـ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺗﻬﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ اﯾﻔﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﮐﻢ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اى را در ﺧﻮد ﺟﺎى داده اﺳﺖ.
  ﻧﯿﻢ رُ خ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ
بر اﺳــﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از 3 ﻧﺎﺣﯿﻪ و 10 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺪود 8.1 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷــﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷــﻤﺎرى ﺳــﺎل 1385 ﺗﻌﺪاد 319289 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 100358 ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ ده ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: 3.8 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 39.5 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺣﺪود 11.5 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 25.9 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳــﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 24ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ  29.7درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.03 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻬﺮ 1.04ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 56.7 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 29.1 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.18 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ 3.47ﻧﻔﺮاﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 2.90 ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷﻬﺮ 2.96 اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 6.9  درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ  6درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺣﺪود 12.3 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳﺎﻟﻪ1375  - 1385 وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 12 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ 13.5درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 4.2 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 9.4 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود  43.4درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺣﺪود 41.5 درﺻﺪ اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.