Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 12

نیم رخ منطقه 12

نیم رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ دوازدﻫﻢ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ و از آن ﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ دوازده ﺑﻪ 13 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ دﺷﺖ ﺑﯿﻦ رى و ﺷﻤﯿﺮان ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﻦ 1170 ﺗﺎ 1120 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ آن در ﻧﻘﺸﮥ اﻣﺮوز ﺗﻬﺮان ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ از ﭘﻞ ﮐﺎﻟﺞ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ و وﺣﺪت اﺳﻼﻣﻰ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻮش و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن  17ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﻰ رﺳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﻬﺮان ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮد، ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ (ره)ﺣﺼﺎر ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﻟﻮى ﺣﺼﺎر ﺟﻨﻮﺑﻰ، ﺧﯿﺎﺑﺎن رى ﺣﺼﺎر ﺷﺮﻗﻰ و ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺣﺪت اﺳﻼﻣﻰ ﺣﺼﺎر ﻏﺮﺑﻰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از دورة ﺻﻔﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺗﻬﻤﺎﺳﺐ در ﺳﺎل 961 ﻗﻤﺮى )1553 م آن ﺣﺼﺎر را ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 1284 ﻗﻤﺮى 1867 م / 1246 ش ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺗﺨﺮﯾﺒﺶ ﮐﺮد و ﺣﺼﺎر ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد، در اﯾﻦ ﺣﺪود ﺟﺎى داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺼﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮐﻨﻮﻧﻰ دوازده و ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﯾﺎزده در ﺑﺮج و ﺑﺎرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻠﻪ و ﭼﻬﺎر دروازة اﺻﻠﻰ داﺷﺖ و ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ دَه ﻫﺎ ﮐﻮى و ﮔﺬر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻰ ﺷﺪ. ﺷﻬﺮ دورة ﻧﺎﺻﺮى ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دوازده دروازه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺤﻼت ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺷﻬﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﻤﺎى ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ را ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﭼﻬﺎر ﺳﻮى ﮐﺎخ ﻫﺎى ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺷﻤﺲ اﻟﻌﻤﺎره و ﻣﺤﺪودة وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﻰ و دادﮔﺴﺘﺮى ﻧﯿﺰ، ﻫﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﻮى ارگِ ﺷﻬﺮ در 470 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻪ از دروازه ﻫﺎ ﺧﺒﺮى ﻣﻰ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻪ از ﺣﺼﺎرِ ﺷﻬﺮ!   ﻣﻨﻄﻘﮥ دوازده را ﻣﻰ ﺗﻮان در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﻰ ﺗﻬﺮان ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻠﻘﻰ ﮐﺮد. از اﯾﻦ رو ﻣﺤﻼت آن ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮔﻮﺷﻪ اى از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎرى از اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﻰ آن، ﻧﻬﺎدﻫﺎى ادارى، ﺳﯿﺎﺳﻰ، ﮐﺎخ ﻫﺎ، ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﻣﯿﺪان ﮔﺎه ﻫﺎ و ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﮥ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻼت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دَه ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرة ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺟﺎﻣﻌﻪ و وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى آن از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺮوزى ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﭘﯿﻮﻧﺪ زده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﯿﻢ رُ خ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﻄﻘﮥ 12 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1387 از 13 ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 5 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و 7160000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 7.16 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 12 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 249306 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 72338 ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 12 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 3 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 14.7 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان: 11.5 ﺣﺪود 30.6درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29.7 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.01 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻬر1.04 ﮐﻤﺘﺮ  اﺳﺖ.ﺣﺪود 55.3 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 31.2درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.44اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ 3.47 اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 2.86 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷﻬﺮ 2.96 اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5.9درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ 6 اﺳﺖ. ﺣﺪود 12.5 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳﺎﻟﻪ1375-  1385 وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 12.5 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ  13.5درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 3.97درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 6.2درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷﻬﺮ 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 42.6 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺣﺪود 41.5 درﺻﺪ اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.