Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 13

نیم رخ منطقه 13

نیم رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻬﺮ داراى 13 ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ. ﻣﺤﻼت ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﯿﺰده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ از آن ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻠﮥ ﺳﺮﺧﻪ ﺣﺼﺎر در ﮐﻨﺎرة ﮐﻮه و رودﺧﺎﻧﮥ ﺳﺮﺧﻪ ﺣﺼﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟﻰ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺮوزى ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﻰ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﺴﯿﺞ ـ ﺷﻬﯿﺪ دادﻣﺎن ﻣﺮز ﺷﺮﻗﻰ و ﺧﯿﺎﺑﺎن 17 ﺷﻬﺮﯾﻮر، ﻣﺮز ﻏﺮﺑﻰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺬر ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎى ﻣﻨﻮﭼﻬﺮى ﻣﺘﺸﮑﻞ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى دارآﺑﺎد و درﺑﻨﺪ،  ﺟﺎﺟﺮود و ﺳﺮﺧﻪ ﺣﺼﺎر از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺟﻮد زﻣﯿﻦ ﭘﺎدﮔﺎن دوﺷﺎن ﺗﭙﻪ در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻣﺤﻠﻪ، و ﻧﯿﺰ ﮐﻮه ﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎى ﺳﺮﺧﻪ ﺣﺼﺎر در ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﻰ را ﺑﺮاى ﻓﻀﺎﺳﺎزى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. زﻣﯿﻦِ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻼت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ دﻫﮥ 1310 ﺷﻤﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﺮج ﻫﺎ و ﺑﺎروى ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ، ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﺷﺮﻗﻰ ـ ﻏﺮﺑﻰ ﭘﯿﺮوزى و دﻣﺎوﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻓﺮودﮔﺎه و ﭘﺎدﮔﺎن دوﺷﺎن ﺗﭙﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺎى ﻧﻄﺎﻣﻰ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. اﮔﺮﭼﻪﻣﺤﻼتﻣﻨﻄﻘﮥ 13 ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و از دﻫﮥ 1330 ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻰ آن، ﻣﺤﻼت ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺪى، ﺻﻔﺎ و زاﻫﺪ ﮔﯿﻼﻧﻰ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارﻧﺪ. ﻣﺤﻼت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎﻣﻰ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه، دﻣﺎوﻧﺪى، ﻟﻮاﺳﺎﻧﻰ، ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻰ، ﮐُﺮد، آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻰ، و اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

نیم رُ خ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﻄﻘﮥ 13 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1387 از 13 ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 4 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و 15000000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 15 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 13 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 256893 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 75323 ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 13 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 3 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان: 11.5 ﺣﺪود 28.7درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29.7درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.08 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻬﺮ1.04  ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﺣﺪود 58 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 30.3درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.41 اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ 3.47 اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 2.77 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷﻬﺮ 2.96 اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  4.8  درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ 6 اﺳﺖ. ﺣﺪود 13.4 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳﺎﻟﻪ1375-  1385 وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود  13.4درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ  13.5درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 3.45 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 6.9درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷﻬﺮ 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 44 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺣﺪود 41.5 درﺻﺪ اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.