Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 14

نیم رخ منطقه 14

نیم رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭼﻬـﺎردﻫﻢ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷــﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷــﻬﺮ، داراى 25 ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭼﻬﺎرده در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎى ﺷﻬﺮى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ: از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺮوزى ﺟﺎدة دوﺷﺎن ﺗﭙﻪو ﻣﻨﻄﻘﮥ 13، از ﺷﺮق ﺑــﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن 17 ﺷــﻬﺮﯾﻮر و ﻣﻨﻄﻘﮥ 12، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺟﺎدة ﺧــﺎوران و ﺑﺰرﮔﺮاه آﻫﻨﮓ و ﻣﻨﻄﻘﮥ 15 و از ﺷــﺮق ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎى ﺑﺴــﯿﺞ، ﻫﺠﺮت و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺮﻗﻰ ﺗﻬﺮان ﻣﻰ رﺳــﺪ. ﮔﺬر ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎى ﻣﺮﮐﺰى و ﺷــﺮﻗﻰ ﺗﻬﺮان از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﻰ آن ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﻤﯿﻊ آب ﻫﺎى رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى درﺑﻨﺪ، دارآﺑﺎد، ﺟﺎﺟﺮود و ﺳﺮﺧﻪ ﺣﺼﺎر از ﺑﻠﻮار اﺑﻮذر ﻣﻰ ﮔﺬرﻧﺪ. ﻣﻨﻄﻘﮥ 14 ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮة ﺗﺎرﯾﺨﻰ روﺳﺘﺎى ﺑﺰرگ دوﻻب و آﺑﺎدى ﻫﺎى ﺑﺎﻻدﺳﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ،ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ، ﻓﺮح آﺑﺎد، اﺻﻔﻬﺎﻧﮏ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎى دوﺷــﺎن ﺗﭙﻪ ﺷــﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دوﻻب ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ در ﻣﺤﺪودة ﺷــﻤﺎل رى ﺑﻮده اﺳــﺖ و دروازة ﺷــﺮﻗﻰ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﻧﺎم آن دروازة دوﻻب ﻣﻰ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻮﺷــﮥ ﺟﻨﻮب ﺷــﺮﻗﻰ ﺗﻬﺮان دروازه اى را ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، دروازة ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻰ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﮔﻮﺷﮥ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭼﻬﺎرده ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺪان ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭼﻬﺎرده ﻧﯿﺰ از روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻮده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮔﻮرﺳــﺘﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎى دﯾﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اراﻣﻨﻪ و آﺷﻮرﯾﺎن ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﯿﺰ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﻰ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، ﭘﺎدﮔﺎن ﻫﺎى ﻧﻈﺎﻣﻰ در ﺷــﺮق اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﺼﺮﻫﺎى ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه از دورة ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﺮ ﻓﯿﺮوزه و ﻓﺮح آﺑﺎد در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻏﺮﺑﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭼﻬﺎرده ﻣﺤﻞ ﺣﺼﺎر ﺷﺮﻗﻰ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳــﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب، دروازه ﻫﺎى دوﺷﺎن ﺗﭙﻪ ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا، دروازة دوﻻب ﻣﺤﻠﮥ دژﮐﺎم و دروازة ﺧﺮاﺳﺎن آﺑﺎدى ﻫﺎى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺮق ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ درون آن وﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﺮده اﻧﺪ. اﻣﺎﻣﺰاده اﻫﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ (ع)، ﻧﯿﺰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻰ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺷــﻤﺎل ﻣﺤﻠﮥ ﻃﯿﺐ در ﻣﻨﻄﻘﮥ 15 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  ﻧﯿﻢ رخ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﻄﻘﮥ 14 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1387 از 25 ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 6 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳﺖ و 20 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 14 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 549886 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 148099 ﺧﺎﻧﻮار داﺷــﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 14 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 6.6درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬــﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 23.9 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان: 11.5 ﺣﺪود 32.1درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳــﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29.7 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.19 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻬﺮ1.04 ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﺣﺪود 56.8 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻدﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 29.8درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ در ﺳــﻄﺢ ﺷﻬﺮ 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.71 اﺳــﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از
ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ 3.47 اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 2.65ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷــﻬﺮ 2.96 اﺳــﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5.2 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ6درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺣﺪود 19درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳﺎﻟﻪ1375- وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷــﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 19 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳــﺎﻟﻪ ﺷــﻬﺮ13.5 درﺻﺪ  ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 6.4 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷــﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 4.5 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷﻬﺮ 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 45.3 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺣﺪود 41.5 درﺻﺪ اﺳﺖ

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.