Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 15

نیم رخ منطقه 15

نیم رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭘﺎﻧــﺰدﻫﻢ

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷــﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻬﺮ، داراى 20 ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭘﺎﻧﺰده در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان و در ﻣﺴــﯿﺮ ﺟﺎدة ﻣﺸــﻬﺪ و ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷــﻬﺮى ﻗﺮار دارد و در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺷــﺪه اﺳﺖ: از ﺷــﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه آﻫﻨﮓ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎوران و ﻣﻨﻄﻘﮥ 14، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم، ﮐﻮه ﺑﻰ ﺑﻰ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ 20 ﺷﻬﺮرىو 16، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اراﺿﻰ ﺷرﻗﻰ رى و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻬﺮان، و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺗﻬﺮان در ﻣﺤﺪودة ﮐﻮه ﻫﺎى ﻣﺴﮕﺮآﺑﺎد ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎى ﻣﺮﮐﺰى و ﺷﺮﻗﻰ ﺗﻬﺮان ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﮏ، ﺳﻪ، ﭼﻬﺎر، ﻫﺸﺖ، ﺳﯿﺰده و ﭼﻬﺎرده ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ 15 رﺳــﯿﺪه و از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﻰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﻤﯿﻊ آب ﻫﺎى رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى درﺑﻨﺪ، دارآﺑﺎد، ﺟﺎﺟﺮود و ﺳﺮﺧﻪ ﺣﺼﺎر از ﺑﻠﻮار اﺑﻮذر ﻣﻰ ﮔﺬرﻧﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮق

ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻰ رواﻧﮥ ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ رى ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭘﺎﻧﺰده از ﺷــﻤﺎل ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮة دوﻻب ﮐﻪ از آﺑﺎدى ﻫﺎى ﻧﺎﻣﺪار ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻗﺼﺮان و ﺷﻬﺮرى ﺑﻮده و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﭼﺸــﻤﻪ ﻋﻠﻰ و ﮐﻮه ﺻﻔﺎﯾﯿﻪ و ﺑﻰ ﺑﻰ ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻣﻰ رﺳــﺪ. در ﺷــﺮق آن آﺛﺎر ﮔﻮردﺧﻤﻪ ﻫﺎى زرﺗﺸــﺘﯿﺎن و ﻗﻠﻌﮥ ﮔﺒﺮ و در ﺷــﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ آن ﻗﺼﺮ ﻓﯿﺮوزه ﻗﺮار دارد. ﻣﻨﻄﻘﮥ 15 دﺷــﺖ ﺷﻤﺎﻟﻰِ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻰ رى را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ؛ ﮔﺴﺘﺮه اى اﺳﺖ ﭘُﺮ آب و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از آﺑﺎداﻧﻰ و از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸــﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﻰ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﭘﺎرك آزادﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از اﻣﺎﮐﻦ ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ، درﯾﺎﭼﻪ و اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﺳــﺖ، ﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﺳــﺒﺰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﻼت ﺷــﻮش، ﻃﯿﺐ، ﻣﺸــﯿﺮﯾﻪ و رﺿﻮﯾﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺨﺸﻰ از ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ. ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭘﺎﻧﺰده در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎى ﺑﺴﯿﺞ ـ ﻫﺠﺮت، اﻣﺎم رﺿﺎ، آزادﮔﺎن، ﺑﻌﺜﺖ و ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻰ ﺗﻬﺮان ـ ﺧﺮاﺳﺎن، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دو ﻣﺤﻠﮥ ﺧﺎورﺷﻬﺮ و ﻗﯿﺎم دﺷﺖ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﻨﺎرة ﺟﺎدة ﺗﻬﺮان ـ ﺧﺮاﺳــﺎن ﺷــﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدى از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺟﺪا اﻓﺘﺎده اﻧﺪ، ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﯿﻢ رُ خ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻣﻨﻄﻘﮥ 15 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1387 از 20 ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 8 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳﺖ و 29 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 15 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 652585 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 176589 ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 15 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 7.8 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 22 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان: 11.5. ﺣﺪود 31.7درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳــﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25 ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29.7 درﺻﺪﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴــﺒﺖ ﺟﻨﺴــﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.06 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴــﻰ ﺷﻬﺮ1.04 ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳــﺖ.ﺣﺪود 59.4 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ57.2 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 30.9 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.69 اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷــﻬﺮ 3.47اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷــﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 3.12 ﻧﻔﺮ اﺳــﺖ و ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷﻬﺮ 2.96 اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  9.8 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ 6 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺣﺪود 12.7 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳــﺎﻟﻪ 1385 -1375 وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 12.7 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ 13.5 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ  اﺳﺖ. ﺣﺪود 8.7درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 7.2 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷــﻬﺮ 7.5 درﺻﺪ اﺳــﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 40.5  درﺻﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷــﻬﺮ ﺣﺪود  41.5درﺻﺪ اﺳﺖ.


  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.