Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 16

نیم رخ منطقه 16

نیم رُ خ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻣﻨﻄﻘﮥ 16 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1387 از 9 ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 6 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و 16.521.388 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 16.5 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل 1385 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 315031 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 88046 ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ آن در ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان، ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: از ﺟﻨﻮب: ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن از ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم ﺗﺎ وﺻﺎل ـ داﻧﺸﮕﺎه از ﺷﺮق: ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم از ﻣﯿﺪان ﺷﻮش ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن از ﺷﻤﺎل: ﻣﯿﺪان ﺷﻮش، ﺷﻮش، ﭘﻞ ﺟﻮادﯾﻪ، دﺷﺖ آزادﮔﺎن از ﻏﺮب: ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن، ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر، ﻣﯿﺪان وﺻﺎل، ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺻﺎل، ﺗﻘﺎﻃﻊ داﻧﺸﮕﺎه ـ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن. زﻣﯿﻦ ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﮥ 16 در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد: ﺑﺨﺸﻰ زﻣﯿﻦ ﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻏﻼت، ﺻﯿﻔﻰ ﺟﺎت، ﭼﻐﻨﺪرِﻗﻨﺪ و در ﭼﻨﺪ ﺑﺎغ ﻫﻢ ﻣﯿﻮه ﻫﺎى ﺳَ ﺮدرﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﻣﺪ ﮐﺮﯾﻤﺎن، 1355، ص431 و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در دورة ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻮره ﭘﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى آﺟﺮى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. زﻣﯿﻦ ﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻃﺮاف ﻋﻠﻰ آﺑﺎد ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﻪ و ﯾﺎﺧﭽﻰ آﺑﺎد از ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎتﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آب روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻻﯾﺮوﺑﻰ و ﻣﺘﮑﻰ ﺷﺪن ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﭼﺎه ﻫﺎى ﻋﻤﯿﻖ، ﺑﻪ ﺟﺰ دو ـ ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت، ﺑﻘﯿﮥ آﻧﻬﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪه اﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﻣﻰ ﺗﻮان از دﯾﺪﮔﺎﻫﻰ دﯾﮕﺮ آن اراﺿﻰ را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﮐﺮد: ﺑﺨﺸﻰ زﻣﯿﻦ ﻫﺎى ﮐﺎرﮔﺎﻫﻰ، ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و زﻣﯿﻦ ﻫﺎى وﺳﯿﻌﻰ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از 200 ﻣﻮﺳﺴﮥ ﺑﺎرﺑﺮى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺤﻮﻃﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﮥ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮى ﺟﻨﻮب و اراﺿﻰ وﺳﯿﻊ راه آﻫﻦ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻬﺮان؛ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺤﺪوده ﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﺷﻬﺮك ﻫﺎﯾﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻫﻨﺪﺳﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدى از ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﺳﺎزى و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﻰ دارد ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺤﻼت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﮥ 16، در ﻣﺤﺪودة ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺗﻬﺮان در ارﺗﻔﺎﻋﻰ ﺑﯿﻦ 1086 ﺗﺎ 1118 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودة ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺗﻬﺮان ﺗﻌﻠﻖ دارد. اﮔﺮﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺑﺎدى ﻫﺎى ﻋﻠﻰ آﺑﺎد و ﯾﺎﺧﭽﻰ آﺑﺎد از آب و ﻫﻮاى ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ آب و ﻫﻮاى اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺗﻬﺮان، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮره ﭘﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮ آﻟﻮدﮔﻰ زﯾﺎدى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﮐﻮره ﻫﺎ از ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻧﺪﮐﻰ از ﻧﺴﯿﻢ ﻏﺮﺑﻰ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوه از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻰ رﺳﺪ، اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت زﯾﺎدى در ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اﺳﺖ و در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎى آزادﮔﺎن، ﺑﻌﺜﺖ و ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﻰ ﺗﺮدد زﯾﺎدى ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﯿﺮد، درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﻼت آن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ 16 ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان در ﻣﺤﺪودة ﺗﺎرﯾﺨﻰ دﻫﺴﺘﺎن ﻏﺎر و در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اراﺿﻰ ﻋﻠﻰ آﺑﺎد ﻣﺠﺪواﻟﺪوﻟﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  رواﯾﺖ ﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ رى در ﻣﺤﺪودة ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﺪ، داراى ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻰ زﯾﺮزﻣﯿﻨﻰ ﺑﻮد، ﻏﺎرﻫﺎى زﯾﺮزﻣﯿﻨﻰ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ راه ﻣﻰ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺮاى در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﻫﺠﻮم دﺷﻤﻨﺎن و ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎى ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در آن ﺣُ ﻔﺮه ﻫﺎى زﯾﺮزﻣﯿﻨﻰ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮى، 1965، ذﯾﻞ »ﻃﻬﺮان«، ج3، ص 1. 565 -564 ﺑﻘﺎﯾﺎى اﯾﻦ ﻏﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﮥ ﭘﯿﺶ در ﺣﻮاﻟﻰ ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دروازة ﻏﺎر ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻫﺎﻟﻰ ﻣﺤﻠﮥ ﺑﺎغ آذرى از وﺟﻮد اﯾﻦ ﻏﺎرﻫﺎ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎى اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.2 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻮاه از آن دارد ﮐﻪ ﮔﻮدال ﻫﺎ و ﺣﻔﺮه ﻫﺎى ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﺤﺪودة دروازه ﻏﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﮐﺒﺮدارى ﮐﻮره ﻫﺎى آﺟﺮﭘﺰى اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮى ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺤﺪودة اراﺿﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 16 در ﺟﻨﻮب ﺑﺎروى ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺗﻬﺮانِ ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دروازه ﻫﺎى ﻏﺎر و ﺧﺎﻧﻰ آﺑﺎد ﻗﺮار داﺷﺖ. در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﻰ از »دﻫﺴﺘﺎن ﻏﺎر« را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎى اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، در ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺳﺘﺎﯾﻰ ﭘُﺮﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﻮده و اﻣﺮوز »روﺳﺘﺎ – ﻣﺤﻠﻪ اى« را در ﮔﺴﺘﺮة ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺗﻬﺮان ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﺑﺎدى ﻣﻬﻢ آن ﻋﻠﻰ آﺑﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐُﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ آن ﺑﻪ ﺳﺪة ﭘﻨﺠﻢ ﻗﻤﺮى 11 ﻣﯿﻼدى ﻣﻰ رﺳﺪ. از آن ﭘﺲ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎم اﯾﻦ آﺑﺎدى ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﻻب، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ رى و اﻣﺎ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ از ﺗﻬﺮان در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در دورة ﭘﻬﻠﻮى و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، زﻣﯿﻦ ﻫﺎى اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻏﺎت و آﺑﺎدى ﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻣﻼك ﺧﺎﺻﻪ ﻗﺎﺟﺎرى ﺑﻮدﻧﺪ، در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮﺧﻰ از آن زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎﯾﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮادﯾﻪ و ﻧﺎزى آﺑﺎد در دﻫﻪ ﻫﺎى 1340 و1350  ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ.3 در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ داده ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎى ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ، ﺗﺎرﯾﺨﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، 1. ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﮐﻠﯿﺎت ﺷﻤﺲ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ  ﮐﻠﯿﺎت ﺷﻤﺲ، ﺟﺰو دوم، ص232 ، ﻏﺰل948 ﮐﺴﻰ ﺧﺮابِ ﺧﺮاﺑﺎت و ﻣﺴﺖ ِ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ازو ﻋﻤﺎرت اﯾﻤﺎن و ﺧﯿﺮ، ﮐﻰ 2. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻠﮥ ﺑﺎغ آذرى ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 3. ﺑﺮاى آﮔﺎﻫﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ← ﺑﺪﯾﻊ، 1343، ص 216 و ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎى1345  و1355 از ﻣﻨﻈﺮ ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ و دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ اﻣﺮوزى، ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ در ﺟﺎى ﺧﻮد ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ دارﻧﺪ. ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮورى ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎى ادارة ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه، اﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎى اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺗﺎ ﺳﺎل 1389 ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﯿﻢ رُ خ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﻄﻘﮥ 16 در ﺣﺪود 17 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 315031ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از9 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ آن در ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان، ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:؟؟؟ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 16 ﺑﺪﯾﻦ ﺷــﺮح اﺳــﺖ: ﺣﺪود 3,7 درﺻــﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘــﻪ زﻧﺪﮔــﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 19.09 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺮﺑﻊ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳــﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان: 11.5ﺣﺪود 29.87درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29,7 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴــﺒﺖ ﺟﻨﺴــﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.04 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴــﻰ ﺷﻬﺮ1.04 اﺳﺖ.ﺣﺪود 50 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 30.8 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ در ﺳــﻄﺢ ﺷﻬﺮ 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.57اﺳــﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ 3.47 اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 3.2 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷــﻬﺮ 2.96 ئاﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  9.9 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ  6درﺻﺪ  اﺳﺖ. ﺣﺪود 9.4 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳــﺎﻟﻪ 1385 -1375 وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷــﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 9.4 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ  13.5درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 4.2 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 9.6 درﺻﺪ و ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷــﻬﺮ 7.5 درﺻﺪ اﺳــﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود  34,4درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺣﺪود 41,5 درﺻﺪ اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.