Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 17

نیم رخ منطقه 17

نیم رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﻔـﺪﻫﻢ
بر ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷــﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻬﺮ داراى 14 ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ 17 در زﻣﯿﻦ ﻫﺎى ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدى از آن ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ آﺑﺎدى ﻫﺎﯾﻰ ﭼﻮن ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، وﺻﻔﻨﺎرد، اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ(ع)و اراﺿﻰ ﺟﻨﻮﺑﻰ روﺳــﺘﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺟﻰ ﺷــﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب، از ﺷــﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺰوﯾﻦ، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ اﷲ ﺳــﻌﯿﺪى، و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺴــﯿﻞ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد ﮐﻪ از رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﻦ ﺟﺪا ﻣﻰ ﺷــﻮد، از ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 17 ﻣﻰ ﮔﺬرد. ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻰ آن ﻧﯿﺰ در ﻣﺴــﯿﺮ ﺟﻮى آﺑﻰ ﺑﻮده اﺳــﺖ ﮐﻪ در دورة ﻣﺤﻤﺪﺷــﺎه ﻗﺎﺟﺎر، ﺣﺎﺟﻰ ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺳﻰ، ﺻﺪراﻋﻈﻢ او، از رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﺮج ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ از آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد. ﻗﺪﻣﺖ آﺑﺎدى ﻫﺎى ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، وﺻﻔﻨﺎرد و اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ ﻫﻤﭙﺎﯾﮥ دﯾﮕﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎى اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ. اﻣﺎ از دﻫﮥ 1330 ﺑﺮﺧﻰ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎى اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻋﺮﺻﮥ ﺷﻬﺮﺳﺎزى تهران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺧﺰاﻧﮥ ﻓﻼح ﻧﺎم ﺷــﻬﺮك ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺘﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ از دﻫﮥ 1340 ﺗﺎ 1360 ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده اﻣﺮوزه ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آن ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻮذر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﻰ را دارد.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ 17
بر اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از 3 ﻧﺎﺣﯿﻪ و 14 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺪود 8 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳــﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 17 ﺑــﻪ ﺗﻌﺪاد 260160 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 71658 ﺧﺎﻧﻮار داﺷــﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 17 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 3.13 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 31  ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺣﺪود 11.5 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 29.8 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳــﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29.7 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ تعداد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.06 اﺳﺖ  ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻬﺮ1.04 ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 58.5 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 30.6 درﺻﺪ  و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.63 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ 3.47 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 3.33 ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷﻬﺮ 2.96 ﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 12.71  درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ 6 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺣﺪود 11.19  درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳﺎﻟﻪ1385 -1375  وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 12 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﺳــﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ  13.5درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 3.63 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  10.4درﺻﺪ و ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 38.96  درﺻﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷــﻬﺮ ﺣﺪود 41.5 درﺻﺪ اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.