Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 18

نیم رخ منطقه 18

ﻧﯿﻢ رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺠـﺪﻫﻢ
بر ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷــﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷــﻬﺮ، داراى 16 ﻣﺤﻠﻪ اﺳــﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ 18 در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺴــﺖ و دوﮔﺎﻧﮥ ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪى ﺷــﺪه اﺳــﺖ: از ﺷــﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن زرﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘــﺢ ﺟﺎدة ﮐﺮج و ﻣﺤﺪودة ﺷــﻤﺎﻟﻰ راه آﻫﻦ ﺗﻬﺮان ـ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﻨﻄﻘﮥ 9، از ﺷــﺮق و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ اﷲ ﺳﻌﯿﺪى ﺟﺎدة ﺳﺎوه و ﻣﻨﺎﻃﻖ 17 و 19 و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن، رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﻦ و ﺣﺮﯾﻢ ﻏﺮﺑﻰ ﺗﻬﺮان. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﻠﻨﺪاى 1100 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻃﺒﯿﻌﻰ آن رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﺮب آن ﻣﻰ ﮔﺬرد. ﻣﻨﻄﻘﮥ 18 از ﺳــﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﺴــﮑﻮﻧﻰ، ﮐﺸﺎورزى و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎى ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﻫﺴﺘﮥ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮى زﻧﺪﮔﻰ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اراﺿﻰ ﮐﺸــﺎورزى و اﻣﺎﮐﻦ داﻣﭙﺮورى ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰ ﺧﻮرد. ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﺟﺮﭘﺰى در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ. دو ﺟﺎدة ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺎوه و ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳــﺰاﯾﻰ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎرى از اراﺿﻰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻏﺮﺑﻰ ـ ﺷﺮﻗﻰ وزش ﺑﺎد در ﺗﻬﺮان ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﻮاى ﮐﻼﻧﺸــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺑﺮاى اﯾﻦ اﻣﺮ، رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎى ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﯿﻢ رُ خ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
منطقه 18 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1387 از 16 ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 10 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳﺖ و 36 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷــﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 18 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 321979 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 86353 ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 18 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 3.8 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 8.7 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان: 11.5 ﺣﺪود 32درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳــﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25 ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴــﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29.7درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ  اﺳﺖ. ﻧﺴــﺒﺖ ﺟﻨﺴــﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.06 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴــﻰ ﺷﻬﺮ1.04 ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳــﺖ.ﺣﺪود 60.2 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 31.3 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.72 اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷــﻬﺮ 3.47 اﺳﺖ.  در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞﻣﻌﺎدل 3.2 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷﻬﺮ 2.96 اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳــﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  10.4 درﺻﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ 6 درﺻﺪ  اﺳﺖ. ﺣﺪود 13.3 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳــﺎﻟﻪ 1385 -1375 وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪ ود 13.3درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪدارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ 13.5 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود3.6 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ میﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 8.8 درﺻﺪ و ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷــﻬﺮ 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 40.2 درﺻﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ  ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷــﻬﺮ ﺣﺪود  41.5درﺻﺪاﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.