Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 19

نیم رخ منطقه 19

ﻧﯿﻢ رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻧـﻮزدﻫﻢ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷــﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷــﻬﺮ، داراى 13 ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷــﻬﺮدارى و 15 ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘــﻰ ﻣﺤﻼت از ﺳــﻮى ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳــﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑــﻰ ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪى ﺷــﺪه اﺳــﺖ: از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب ﺻﻔﻮى و ﺑﺰرﮔﺮاه زﻣﺰم و ﻣﻨﻄﻘﮥ 17، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر و ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﻬﺸــﺖ زﻫﺮا و ﻣﻨﺎﻃﻖ 20 )ﺷــﻬﺮ رى( و 16، از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه زﻣــﺰم و ﺑﺰرﮔــﺮاه آﯾﺖ اﷲ ﺳــﻌﯿﺪى و ﻣﻨﺎﻃﻖ 17 و 18، و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺟﺎدة ﺣﺴــﻦ آﺑﺎد ﺑﺎﻗﺮاف و ﺣﺮﯾــﻢ ﺟﻨﻮﺑﻰ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ ﺗﻬﺮان. ﻣﻨﻄﻘﮥ 19 و ﻣﻨﻄﻘﮥ 20، ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر
ﻣﻰ روﻧﺪ. ﻣﻨﻄﻘﮥ 19 ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻋﺒﺪل آﺑﺎد، ﺧﻼزﯾﺮ، ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﻰ، ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد، ﺧﺎﻧﻰ آﺑﺎد ﻧﻮ و ﻋﻠﻰ آﺑﺎد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﻰ در ﺷﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﮥ 1304 ﺷﻤﺴﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺟﺎى آن، ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ وﻻﯾﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮﺳــﺘﺎن در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ. دﯾﮕﺮ روﺳــﺘﺎﻫﺎى اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺰ داراى ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪ. ر ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰى ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﻬﺮان و در ﺟﻨﻮب آن ﺑﻬﺸــﺖ زﻫﺮا و ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ )ره(، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺷــﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣﻰ روﻧــﺪ. ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻄﻘﮥ 19 از ﮐﻮره ﭘﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻦ ﮐﻮره ﻫﺎ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر، ﻣﻬﺎﺟﺮان زﯾﺎدى در ﺗﮑﺎﭘﻮى ﺷﻐﻞ، ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ 19 ﻣﻰ آﯾﻨﺪ.
ﻧﯿﻢ رخ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﻄﻘﮥ 19 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1387 از 13 ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 5 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 19 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 249451 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 64070 ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 19 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 3 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 11.3 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان: 11.5 ﺣﺪود 33.1 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳــﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25 ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29.7  درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ )ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.09 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻬﺮ1.04  ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 59.5 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 31.7 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ در ﺳــﻄﺢ ﺷﻬﺮ 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.89 اﺳــﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ 3.47 اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴــﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷــﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 3.15 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷﻬﺮ 2.96 اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  12.4 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳــﻮادى در ﺷــﻬﺮ 6 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺣﺪود 13 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳﺎﻟﻪ  1385 -137  وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.یعنی ﺣﺪود 13 درصد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى  ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ  13.5درﺻﺪﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﮔﺰارش ﺟﻤﻌﯿﺘﻰ ﻣﺤﻼت ﻣﻨﻄﻘﮥ 19، رﻗﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﻰ ﻋﺒﺪل آﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﻰ و ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺪل آﺑﺎد ﺑﺎ رﻗﻢ 35975 در 8950 ﺧﺎﻧﻮار ذﮐﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎى ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪة ﻋﺒﺪل آﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻧﯿﺴــﺖ. در ﺑﺮرﺳــﻰ اﯾﻦ دو ﻣﺤﻠﻪ رﻗﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﻰ آن دو ﻣﻼك ﺑﺮرﺳــﻰ ﺑﻮده اﺳــﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺤﻠﻪ رﺳــﺎﻟﺖ ذﮐﺮ ﻧﺸــﺪه، اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﯽ رﻗﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻣﺤﻠﻪ، ﺟﻤﻌﯿﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.