Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 20

نیم رخ منطقه 20

نیم رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﯿﺴﺘـﻢ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷــﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻬﺮ، داراى 21 ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ رى را در ﺑﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﺳــﺘﮕﺎه ﯾﮑﻰ از ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺗﻤﺪﻧﻰ اﯾﺮان در ﮐﻨﺎرة ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﯿﺴﺖ ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن و ﻣﻨﻄﻘﮥ 16، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا و ﻣﻨﻄﻘﮥ 19، از ﺷــﺮق ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎد، ﮐﻮه ﺑﻰ ﺑﻰ ﺷــﻬﺮﺑﺎﻧﻮ و ﺟﺎدة ﺗﻘﻰ آﺑﺎد و ﻣﻨﻄﻘﮥ 15 و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ رى ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 1050 ﻣﺘﺮ از ﺳــﻄﺢ درﯾﺎ ﺑﻠﻨــﺪى دارد و آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى دارآﺑﺎد، درﺑﻨﺪ، ﺗﻮﭼﺎل و ﺳــﺮﺧﻪ ﺣﺼﺎر از آن ﻣﻰ ﮔﺬرد. ﺷــﻬﺮ رى ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دورة ﺑﺎﺳــﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت رﮔﺎ و رﮔﻪ، ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎى ﺗﻤﺪﻧﻰ در ﮔﺴﺘﺮة ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﺗﻤﺪﻧﻰ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎدة ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ راه اﺑﺮﯾﺸﻢ، ﻫﻤﻮاره از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﻰ، اﻗﺘﺼﺎدى، ﺗﺎرﯾﺨﻰ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﺗﻤﺪﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳــﺖ. ﭼﺸــﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎ آﺛﺎرى از دورة ﭘﯿﺶ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﺗﺎ دورة ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﻰ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﺮان اﺳﺖ. ﮐﻮه ﺑﻰ ﺑﻰ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺗﺪاوم ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات اﯾﺮاﻧﯿﺎن در دورة ﺑﺎﺳــﺘﺎن و اﺳــﻼﻣﻰ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ. ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ، آﺗﺸﮑﺪه ﻫﺎ، کارواﻧﺴــﺮاﻫﺎ، ﺑﺎزارﻫﺎ و دژﻫﺎ و ﺑﺎروى رى و از آن ﻣﯿﺎن دژ رﺷــﮑﺎن، ﻗﻠﻌﮥ ﮔﺒﺮ، ﺑﺎروى رى و... ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﯾﻦ دﯾﺎر را ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﺷــﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﻰ، اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ و ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎرى از ﺑﺰرﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ در آن ﺑﻘﺎع ﺑﻪ ﺧﺎك ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. رى ﺑﻪ »ﻣﻠﮏ رى«، »ﺳــﮑﻪ اﻟﺪﻧﯿﺎ«، »ام اﻟﺒﻼد«، »ﺷــﯿﺦ اﻟﺒﻼد«، »اﻣﻬﺎت اﻟﺒــﻼد«، »ﻋﺮوس اﻻرض«، »داراﻟﻀﺮب«، »ﻋﺮوس اﻟﺪﻧﯿﺎ«، »ﺑﻠﺪة ﮐﺒﯿﺮه« و اﻟﻘﺎب دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳــﺖ ﻣﺸــﻬﻮر ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺸــﺎﻧﮥ اﻫﻤﯿﺖ آن در دوره ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﺳــﺖ. اﻫﻞ رى را »رازى« رى زى ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻟﻘﺐ را ﺑﺮ ﺳــﺮ ﻧﺎم ده ﻫﺎ ﺗﻦ از اﻧﺪﯾﺸــﻤﻨﺪان و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﻰ ﮐﻪ از ﺧﻮد آﺛﺎرى در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺟﺎى ﮔﺬاﺷــﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻰ ﺗﻮان دﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻬﺮان رازى ﮐﻪ از روﺳــﺘﺎى ﻣﻬﺮان در ﺷﻤﺎل رى اﻣﺮوزه در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭼﻬﺎر، ﺑﻮده اﻧﺪ در دورة ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺟﺰو ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻔﺬ وﯾﺴﭙﻮﻫﺮﮔﺎن  اﻫﻞ ﺑﯿﻮت، ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮام ﭼﻮﺑﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ رى در ﺳــﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻮده، ﻫﻢ ﯾﮑﻰ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷــﻬﺮﻫﺎ و از زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﮐﻪ آﻗﺎﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﻰ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ 1209 ﻗﻤﺮى ، اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺮان، اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﻰ و ادارى ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد؛ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ دﻫﻰ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎى رى ﺑﻮد و اﻣﺮوز رى در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺷﻬﺮدارى ﯾﮑﻰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺴﺖ ودوﮔﺎﻧﮥ آن اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ادارى.
ﻧﯿﻢ رخ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﻄﻘﮥ 20 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1387 از 21 ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 7 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳﺖ و 30 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷــﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 20 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 324372 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 88877 ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 20 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 3.9 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 13.92  ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان: 11.5 ﺣﺪود 31.3 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳــﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29.7 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.03 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷــﻬﺮ1.04 ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.ﺣﺪود 58.7 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 31.7درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ در ﺳــﻄﺢ ﺷﻬﺮ 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.64 اﺳــﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷــﻬﺮ 3.47 اﺳــﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴــﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ـشاﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 3.26 ﻧﻔﺮ اﺳــﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷــﻬﺮ 2.96 اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  9.6 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ  6درﺻﺪ  اﺳﺖ. ﺣﺪود 9.6 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳــﺎﻟﻪ 1385 -1375 وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷــﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 9.6 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎلﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ 13.5 درﺻﺪﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 3.9 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 8.3 درﺻﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷﻬﺮ 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 38.3 درﺻﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷــﻬﺮ ﺣﺪود  41.5درﺻﺪ اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.