Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 21

نیم رخ منطقه 21

نیم رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑـﻢ

بر ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷــﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺴــﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻬﺮ اﮔﺮﭼﻪ وﺳﻌﺖ زﯾﺎدى را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده، اﻣﺎ، داراى 16 ﻣﺤﻠﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺪﮐﻰ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ 21، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ: از ﺷﺮق ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﻦ و ﻣﻨﻄﻘﮥ 9، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ آزادراه ﺗﻬﺮان ـ ﮐﺮج و ﻣﻨﻄﻘﮥ 22، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻏﺮب وردآورد و از ﺟﻨــﻮب ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘﺢ )ﺟــﺎدة ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺮج و ﺣﺮﯾﻢ ﻏﺮﺑﻰ ﺗﻬﺮان. رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﻦ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﮥ9  اﺳﺖ و ﻣﺤﺪودة ﻣﻨﻄﻘﮥ21  در ﮐﻨﺎرة آن را ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫــﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺒﺎرﻫــﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﯾﺮان ﺧﻮدرو، ﺳــﺎﯾﭙﺎ و ﭘﺎرس ﺧﻮدرو و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸــﻰ از ﭘﺎرك  ﺟﻨﮕﻠﻰ ﭼﯿﺘﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪى ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ.

ﻧﯿﻢ رُ خ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ

بر اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ 21 از 3 ﻧﺎﺣﯿﻪ و 16 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و 5549800107 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺣﺪود 55 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد. در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴــﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 21 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 164035 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 44482 ﺧﺎﻧﻮار داﺷــﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳــﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 21 ﺑﺪﯾﻦ ﺷــﺮح اﺳﺖ: ﺣــﺪود 1.97 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬــﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 2 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺣﺪود 11.5 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 32.14  درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳــﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25 ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ 29.7

درﺻﺪ( ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.06 اﺳﺖ  ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻬﺮ1.04 ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 57.31 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 34.13 درﺻﺪ و ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در منطقه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.68 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ  3.47ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 3.06  ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷﻬﺮ 2.96ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 5.09   درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ 6 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺣﺪود 11.19  درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳــﺎﻟﻪ 1385 -1375 وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 12 درﺻﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳــﺎل ﺳــﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳــﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ 13.5 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳــﺖ. ﺣﺪود 2 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷــﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 9.53  درﺻﺪ و ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 40.84  درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺣﺪود 41.5درﺻﺪاﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.