Menu

جزییات مطلب

print
نیم رخ منطقه 7

نیم رخ منطقه 7

نیم رخ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﻔﺘـﻢ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻘﺴــﯿﻤﺎت ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺷــﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان، اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ 374 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷــﻬﺮ، داراى 19 ﻣﺤﻠﻪ اﺳــﺖ. ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﻔﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار دارد و در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺷــﺪه اﺳــﺖ: از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳــﻪ و ﭼﻬﺎر، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺪرس، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷــﻬﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ و ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷــﺶ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب اﺳــﻼﻣﻰ، ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴــﯿﻦ و ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ، و ﻣﻨﺎﻃﻖ 12 و 13، و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺒﻼن و ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازى، و ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺸﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﻔﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﭘﺎدﮔﺎن ﻫﺎى ﻋﺸﺮت آﺑﺎد، ﺣﺸﻤﺘﯿﻪ و ﻗﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﻨﺎرة ﺟﺎدة ﺷــﻤﯿﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ از ﻣﺤﺪودة دروازه دوﻟﺖ و ﺑﺎروى ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺗﻬﺮان در ﻣﺤﻞ ﮐﻨﻮﻧﻰ ﺧﯿﺎﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﭘﯿﭻ ﺷﻤﯿﺮان و از ﻣﺴﯿﺮ  ﺧﯿﺎﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﻰ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل  اداﻣﮥ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻰ داده اﺳﺖ. اراﺿﻰ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، 6 ،3 و 7 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ، در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷــﺎﯾﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻠﻰ ﺑﺰرگ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ (ره)در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﯿﺰ اﺣﯿﺎى ﻣﺤﺪودة زﻧﺪان ﻗﺼﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﯿﻢ رخ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
بر اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از 5 ﻧﺎﺣﯿﻪ و 19 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و 15365369 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺣﺪود 15 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ دارد. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴــﮑﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﺳــﺎل 1385 ﻣﻨﻄﻘﮥ 7 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 309100 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ 99215 ﺧﺎﻧﻮار داﺷــﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳــﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻄﻘﮥ 7 ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﺣﺪود 3.72 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 20 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺣﺪود 11.5 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 26.09 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ و ﺟﻮاﻧﻰ 10 ﺗﺎ 25 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﯿﻦ ردة ﺳﻨﻰ در ﺷﻬﺮ  29.7درﺻﺪﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.00 اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺷﻬﺮ1.04 ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣﺪود 55.67 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 57.2 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺮد زﻧﺎن 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 31.69 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 32.5 اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3.11 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 3 ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ  3.47ﻧﻔﺮاﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل 2.76 ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﺗﮑﻔﻞ در ﺷﻬﺮ 2.96 ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 4.94  درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻰ ﺳﻮادى در ﺷﻬﺮ 6 درﺻﺪاﺳﺖ. ﺣﺪود 12.06 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻰ دورة ده ﺳﺎﻟﻪ1385 -1375  وارد ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﻰ ﺣﺪود 12 درﺻﺪ ﺳــﺎﮐﻨﺎن ﺳــﺎﺑﻘﻪ اى ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ  13.5درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺣــﺪود 3.87 درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷــﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ. ﻧﺮخ ﺑﻰ ﮐﺎرى در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 6.25 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آن در ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان 7.5 درﺻﺪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 43.05 درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮ ﺣﺪود 41.5 درﺻﺪ اﺳﺖ.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.