Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
برگزاری دوره آموزش شهروندی سامانه137 در سطح مدارس محدوده شهرداری منطقه11

برگزاری دوره آموزش شهروندی سامانه137 در سطح مدارس محدوده شهرداری منطقه11

کلاس آموزش شهروندی سامانه137 ویژه دانش آموزان در مدرسه ناحیه4 منطقه11 تشکیل شد.

به گزارش سامانه137 شهرداری منطقه11 : در راستای اجرای اهداف سامانه مدیریت شهری137 سازمان بازرسی شهرداری تهران در خصوص افزایش سطح آگاهی و مشارکت شهروندان کلاس آموزش شهروندی در مدرسه جلوه حق ناحیه4 شهرداری منطقه11 تشکیل گردید. در این کلاس ضمن توزیع بروشور، سامانه 137 به دانش آموزان معرفی شد.
در پایان کلاس با طرح پرسش و پاسخ از دانش آموزان در خصوص مطالب ارائه شده ، به همگی جوائزی به رسم یاد بود تقدیم گردید.

 

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (236)