Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
جلسه بررسی و آسیب شناسی سامانه مدیریت شهری 137 و ناحیه 3 منطقه 11

جلسه بررسی و آسیب شناسی سامانه مدیریت شهری 137 و ناحیه 3 منطقه 11

پیگیری و رسیدگی به پیام های سامانه 137 ناحیه 3 با حضور رئیس بازرسی منطقه،رئیس سامانه مدیریت شهری 137 منطقه،شهردار ناحیه3 و روسای ادارات ناحیه در دفتر بازرسی برگزار گردید.

به گزارش سامانه 137 منطقه 11 : در این جلسه دزفولی رئیس بازرسی منطقه با بیان جایگاه سامانه137 تاکید نمود که این سامانه می تواند بخش عمده مشکلات مردم را در سطح شهر برطرف کند و خواستار هماهنگی بین مسئولین ناحیه با مدیریت سامانه منطقه را داشته باشند. همچنین حاج اسماعیل رئیس سامانه137 ضمن ارائه گزارش از وضعیت عملکرد ناحیه3 بر نظارت و پیگیری بیش از پیش کارشناسان در خصوص نحوه پاسخگویی به پیام ها و تعامل بیشتر با سامانه به منظور کاهش پیام ها و رفع معضلات صحبت هایی را ارائه نمود.

در ادامه داودی شهردار ناحیه توضیحاتی در مورد پیام های موجود و معضلات و مشکلات سطح ناحیه و همچنین اقدامات انجام شده در راستای بهبود سطح ناحیه ارائه نمود.  نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (212)