Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
بررسی وضعیت عملکرد منطقه 9 از نگاه سامانه 137

بررسی وضعیت عملکرد منطقه 9 از نگاه سامانه 137


وضعیت عملکرد منطقه 9 از نگاه سامانه ۱۳۷  با حضور رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، شهردار ، معاونین  ، مدیر بازرسی و شهرداران نواحی منطقه  مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سامانه مدیریت شهری 137: در این نشست نصریان ضمن گفتگو و تبادل نظر در خصوص عملکرد سه ماهه سامانه 137 منطقه 9 در حوزه های مختلف شهری ، گفت: مدیران شهری در مناطق و نواحی با بررسی مستمر نقاط قوت و ضعف واحدهای تحت امر خود بر اساس شاخص های تعیین شده می بایست اقدامات لازم را برای ارتقای سیستم انجام دهند و بررسی و تبادل نظر دراین خصوص باید منجر به ارتقای کیفیت و اصلاح فرآیند پاسخگویی و رسیدگی به درخواستها و در نهایت افزایش رضایتمندی شهروندان شود.
در ادامه شهردار منطقه 9  درخصوص چگونگی بهبود وضعیت عملکرد معاونت ها و نواحی از منظر سامانه مدیریت شهری 137 که می تواند منجر به افزایش رضایتمندی شهروندان شود راهکارهای لازم را ارائه نمود.

 

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (155)