Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
بازدید از دفاتر سامانه های 137 مناطق 3 ، 4 و 5 در مرداد ماه سال جاری

بازدید از دفاتر سامانه های 137 مناطق 3 ، 4 و 5 در مرداد ماه سال جاری

معاونت اجرایی سامانه مدیریت شهری 137 طی بازدید از دفاتر137 مناطق 3 ، 4 و 5 در مرداد ماه سال جاری ، وضعیت پرسنل ، انبار نواحی و خودروهای فوریتی 137 را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

 

 

 

  نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (155)