Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
وضعیت عملکرد سامانه های ۱۳۷ مناطق 2 و 13 مورد بررسی قرار گرفت

وضعیت عملکرد سامانه های ۱۳۷ مناطق 2 و 13 مورد بررسی قرار گرفت

در راستای سلسله جلسات رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ با شهرداران و مدیران مناطق ۲۲ گانه ، وضعیت عملکرد مناطق 2 و 13 مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سامانه مدیریت شهری 137: نصریان با حضور در مناطق 2 و 13 ، ضمن بررسی وضعیت عملکرد سه ماهه این مناطق در حوزه درخواستهای شهروندی 137، بر اقدامات موثر در جهت افزایش سطح رضایتمندی شهروندان تاکید نمود.

 

 

 

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (253)