Menu

نمایش خبر

جزییات خبر

print
برگزاری دوره آموزش مشارکت شهروندی سامانه137 در سطح مدارس شهرداری منطقه11

برگزاری دوره آموزش مشارکت شهروندی سامانه137 در سطح مدارس شهرداری منطقه11

کارگاه آموزش مشارکت شهروندی سامانه137 ویژه دانش آموزان در مدرسه متقین ناحیه1 شهرداری منطقه11 تشکیل شد.
به گزارش سامانه137 شهرداری منطقه11 : در راستای اجرای اهداف سامانه مدیریت شهری137 سازمان بازرسی شهرداری تهران در خصوص افزایش سطح آگاهی و مشارکت شهروندان کارگاه آموزش شهروندی در مدرسه متقین ناحیه1 شهرداری منطقه11 تشکیل گردید. در این کارگاه ضمن توزیع بروشور ، سامانه137 به دانش آموزان معرفی و نحوه برقراری ارتباط ، ثبت و پیگیری پیام آموزش داده شد.

درپایان با طرح پرسش و پاسخ جوایزی به رسم یادبود به کلیه دانش آموزان تقدیم گردید.

 

   نظرات

شاخه
1387 (18)

1388 (50)

1389 (248)

1390 (33)

1391 (85)

1392 (86)

1393 (109)

1394 (601)

1395 (325)

1396 (286)

1397 (321)

1398 (253)